K3 zoekt K3 | Reglement voting

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de voting die MEDIALAAN NV, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (“MEDIALAAN”), mede organiseert met SBS Broadcasting B.V. met adres te Rietlandpark 333 1019 DW Amsterdam ( “SBS”) met betrekking tot het programma K3 zoekt K3 (de “Voting”).

2. MEDIALAAN/SBS organiseert deze Voting voor ‘K3 zoekt K3’ (het “Programma”) vanaf 9/10/2015 tot en met 6/11/2015.

3. Het algemene verloop van de Voting staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarders Lucas Engels & Ronnie De Ceuster.

4. Het origineel van het reglement berust ter studie bij Gerechtsdeurwaarders Lucas Engels & Ronnie De Ceuster en is daar schriftelijk opvraagbaar.

Artikel 1: Deelname

1. Elke natuurlijke persoon woonachtig in België/Nederland is gerechtigd tot deelname aan de Voting door het uitbrengen van een stem op zijn/haar favoriete groepering van kandidates of een individuele kandidate in het Programma.

2. Het is minderjarigen (jonger dan 16 jaar) slechts toegestaan deel te nemen aan de Voting op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN/SBS houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de Voting uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN/SBS opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

3. MEDIALAAN/SBS kan naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde data wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door MEDIALAAN/SBS worden medegedeeld.

4. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

1. MEDIALAAN/SBS kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Voting uitsluiten in geval van een inbreuk op één van deze deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting.

2. Het is niet toegestaan om te stemmen door middel van het gebruik van SMS bundels. Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude, handelen in strijd met deze voorwaarden of anderszins op oneerlijke wijze beïnvloeding van de uitslag van het Programma, zulks ter beoordeling van de gerechtsdeurwaarder, dan is de gerechtsdeurwaarder gerechtigd om deze stemmen te verwijderen. In dat geval zullen de betreffende stemmen niet meetellen voor de uitslag van het Programma.

Artikel 3: Verloop van de Voting

1. Er zullen verschillende stemrondes worden georganiseerd.

2. Tijdens de periode aangekondigd door de host van het Programma kan de kijker zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete kandidate of groepering van kandidates .

3. Zowel in Nederland als in België kan stemmen via sms naar het nummer 6365.
- Informatie NL: De kosten bedragen 0,90 euro per ontvangen bericht plus eventuele GSM kosten.
- Informatie BE: "0,75 euro per stem" De kostprijs is 0,75 EUR/verzonden sms.

4. Een sms-bericht is geldig als het bestaat uit een cijfer/naam, tenzij er tijdens het Programma een andere combinatie gegeven wordt. Elk cijfer/naam staat voor een groepering van kandidates of een individuele kandidate in het Programma.

5. De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen.

6. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen.

Artikel 4: Algemene bepalingen

1. MEDIALAAN/SBS kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN/SBS ligt, de duur van de Voting wordt veranderd of indien de Voting wordt aangepast of simpelweg geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN/SBS niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...).

2. In geval van overmacht kan het reglement aangepast worden in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN/SBS.

3. Elke deelnemer geeft de MEDIALAAN/SBS door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN/SBS de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de Voting en de producten en diensten van MEDIALAAN/SBS. Deze gegevens worden zonder de toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de MEDIALAAN/SBS kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

4. De deelnemers aan de Voting zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting en de organisatoren.

5. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties van MEDIALAAN/SBS in verband met de Voting gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN/SBS kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege MEDIALAAN/SBS zijn zonder verhaal.