GAMEROOM/LUCKY13

Spelvoorwaarden

Spelvoorwaarden Gameroom

Gameroom is een game-platform waar verschillende spellen worden gespeeld, in de vorm van een kennisquiz.

Gameroom biedt een variëteit aan spellen aan. Ieder spel kan variëren in het aantal vragen wat wordt gesteld, antwoordmogelijkheden, onderwerpen en prijzen.

Binnen ieder Spel wat via Gameroom wordt gespeeld zijn prijzen te winnen. De prijs is in de vorm van geld en/of in natura. Wat de voorwaarden zijn om een Spel te kunnen winnen wordt voor ieder nieuw Spel via Gameroom bekend gemaakt.

1.    definities

In deze Spelvoorwaarden wordt verstaan onder:
App: de Gameroom app.
Deelnemer: degene die aan een Spel deelneemt.
Programma: het televisieprogramma tijdens de uitzending waarvan een Spel wordt gespeeld.
Spel: ieder kennisspel, dat via de App gespeeld wordt.
Spelvoorwaarden: de onderhavige algemene spelvoorwaarden.
Talpa: Talpa TV B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam.
Winnaar: een winnaar van een Spel.

2. algemeen
2.1 Elk Spel bestaat uit een kennisquiz waarbij alle Deelnemers met alle goed beantwoorde vragen meedelen in de prijzenpot van het betreffende Spel.
2.2 Deze Spelvoorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname aan een Spel. Om deel te kunnen nemen aan een Spel moet de Deelnemer akkoord gaan met de Spelvoorwaarden.
2.3 De Spellen worden aangeboden door Talpa.

3. voorwaarden voor deelname
3.1 Deelname aan een Spel is altijd volledig gratis. Wel dient de Deelnemer (voor eigen rekening) over een internetverbinding te beschikken.
3.2 Om aan een Spel deel te kunnen nemen, moet de Deelnemer de (gratis) App downloaden en vervolgens in de App een Gameroom account aanmaken. De App is beschikbaar in de App Store (iOS) en de Google Play Store (Android).
3.3 De Deelnemer moet bij het aanmaken van zijn Gameroom account correcte gegevens opgeven. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.
3.4 Het is de Deelnemer niet toegestaan om meer dan één Gameroom account aan te maken, om op verschillende devices aan een Spel deel te nemen, of om op andere wijze te proberen meer dan één keer mee te delen in de prijzenpot van een Spel.
3.5 Medewerkers van Talpa, de overige groepsmaatschappijen van Talpa Network en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij een Spel betrokken is, komen niet voor het winnen van een prijs in aanmerking. 

4. beschrijving van de spellen

De vragen
4.1 Elk Spel bestaat uit kennisvragen, in verschillende categorieën.
4.2 Het doel van elk Spel is om alle vragen juist beantwoorden.
4.3 Elke vraag dient te worden beantwoord door het selecteren van het door de Deelnemer gekozen antwoord binnen de tijd die daarvoor aan het begin van het betreffende Spel is aangegeven.
4.4 Een eenmaal geselecteerd antwoord is definitief en kan dus niet meer worden gewijzigd. Als de Deelnemer niet binnen de beschikbare tijd een antwoord heeft geselecteerd, telt de betreffende vraag als fout beantwoord.
4.5 Na het verstrijken van de tijd wordt in de App getoond of het door de Deelnemer gekozen antwoord goed of fout is. De App toont ook hoeveel procent van alle Deelnemers aan het betreffende Spel de vraag goed en hoeveel procent van alle Deelnemers de vraag fout beantwoord hebben.
4.6 Een Spel kan altijd worden uitgespeeld, ook na het fout of onjuist beantwoorden van een of meerdere vragen. Echter, om mee te kunnen delen in de prijzenpot moeten alle vragen goed beantwoord zijn.

het klavertje
4.7 Indien bij een Spel een KLAVERTJE kan worden gewonnen dan geldt het bepaalde in 4.8 tot en met 4.10.
4.8 Als een KLAVERTJE kan worden gewonnen, wordt dit voorafgaand aan het betreffende Spel bekend gemaakt. Beantwoordt de Deelnemer de betreffende vraag goed binnen de gestelde tijd, dan ontvangt hij een KLAVERTJE. Ook bij het KLAVERTJE geldt dat een eenmaal gegeven antwoord niet meer gewijzigd kan worden en dat als het antwoord niet binnen de gegeven tijd is gegeven, het als fout kwalificeert.
4.9 Een ontvangen KLAVERTJE wordt tijdens het betreffende Spel automatisch ingezet bij een fout of te laat antwoord. Een KLAVERTJE kan niet worden meegenomen naar een ander Spel.
4.10 Als een Deelnemer alle vragen van een Spel juist en op tijd heeft beantwoord (dus zonder dat het KLAVERTJE is ingezet) dan levert het KLAVERTJE automatisch een verdubbeling van de gewonnen prijs op.

De Prijzen
4.11 In de App wordt per Spel aangegeven uit welk bedrag de prijzenpot van het betreffende Spel bestaat.
4.12 De hoogte van de prijzenpot wordt door Talpa bepaald en kan per Spel verschillen.

Aanwijzing van de Winnaar(s)
4.13 De Deelnemers die – al dan niet met behulp van een KLAVERTJE – alle vragen van het Spel correct hebben beantwoord, zijn allemaal Winnaar van het betreffende Spel.
4.14 Alle Winnaars delen automatisch voor een gelijk aandeel mee in de prijzenpot van het betreffende Spel. Elk gewonnen bedrag dat hoger is dan € 0,01 wordt uitgekeerd. Een Deelnemer kan per Spel maar één keer meedelen in de prijzenpot.
4.15 Het prijzengeld van de Winnaars met een KLAVERTJE wordt door Talpa verdubbeld. Deze extra uitkering gaat niet ten koste van de oorspronkelijk prijzenpot; de Winnaars zonder KLAVERTJE ontvangen dus nog steeds hun oorspronkelijke deel.
4.16 Als geen enkele Deelnemer het vooraf vastgestelde aantal vragen goed heeft, dan wordt de prijzenpot verdeeld onder alle Deelnemers die in het betreffende Spel – al dan niet met behulp van een KLAVERTJE – het hoogste aantal goede antwoorden hebben gegeven. De prijzenpot van een Spel wordt dus altijd uitgekeerd, behalve in het onwaarschijnlijke geval dat geen enkele Deelnemer ten minste één goed antwoord heeft gegeven. In dat geval komt de prijzenpot van het betreffende Spel te vervallen.
4.17 Na het spelen van de laatste vraag wordt in de App en – indien van toepassing – in het Programma bekend gemaakt hoeveel Winnaars er zijn en hoeveel zij ieder gewonnen hebben. De namen van de Winnaars worden om redenen van privacy niet openbaar gemaakt.

Uitkering van de prijzen
4.18 Elke Winnaar ziet in de App welk bedrag hij gewonnen heeft (vóór aftrek van eventuele kansspelbelasting; zie voor meer informatie onder 5.). De Winnaar ontvangt een e-mail op het e-mailadres dat hij bij het aanmaken van zijn Gameroom account heeft opgegeven. De Winnaar dient vervolgens binnen 10 dagen na ontvangst van deze mail het daarin opgenomen uitbetalingsverzoek activeren door op de in de e-mail opgenomen link te klikken. De Winnaar komt dan op een landingspagina waar hij kan aangeven hoe hij het gewonnen prijzengeld uitbetaald wil krijgen: via een PayPal account of via reguliere bankoverschrijving.
4.19 De Winnaar is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van juiste gegevens op de landingspagina. De opgegeven gegevens kunnen niet meer worden aangepast.
4.20 Als een Winnaar het uitbetalingsproces zoals in 4.18 beschreven niet tijdig of niet correct doorloopt of onjuiste gegevens opgeeft, komt het gewonnen prijzengeld geheel te vervallen. De Winnaar kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding of compensatie in welke vorm dan ook. Talpa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens door de Winnaar, waaronder betaling van het gewonnen prijzengeld op een verkeerd rekeningnummer.

5. kansspelbelasting
5.1 Het gecommuniceerde prijzengeld is bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van kansspelbelasting.
5.2 Als het door een Winnaar bij een Spel gewonnen bedrag méér bedraagt dan € 449, zal Talpa de verschuldigde kansspelbelasting inhouden op het uit te betalen bedrag. In dat geval ontvangt de Winnaar dus een lager (netto) bedrag dan het (bruto) bedrag dat in de App is genoemd.

6. privacy
6.1 Talpa gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Deelnemers en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) . Het volledige en actuele privacy en cookie beleid van Talpa kan op elk moment online geraadpleegd worden op https://privacy.talpanetwork.com/nl/privacy/ en https://privacy.talpanetwork.com/nl/cookies/.
6.2 Talpa behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie beleid.
6.3 Indien en voor zover de Deelnemer in het kader van zijn deelname aan een Spel gebruik maakt van de diensten van derden (waaronder PayPal), zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing.

7. uitsluiting van deelname
Talpa heeft te allen tijde het recht een Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname, te diskwalificeren en/of een gewonnen prijs niet uit te keren indien naar het gerechtvaardigd oordeel van Talpa:
- a) de Deelnemer niet voldoet aan het bepaalde in / handelt in strijd met deze Spelvoorwaarden;
- b)sprake is van (identiteits- )fraude, bedrog, misbruik of anderszins onrechtmatig of strafbaar handelen; en/of
- c) de betreffende Deelnemer schade berokkent aan andere Deelnemers of aan de reputatie van Talpa en/of haar partners.

8. wijziging en beëindiging
Talpa heeft te allen tijde het recht:
- a) een Spel tijdelijk of blijvend te stoppen; en/of
- b) de Spelvoorwaarden te wijzigen

9. aansprakelijkheid Talpa
9.1 Talpa is niet aansprakelijk voor enige schade van de Deelnemer in verband met zijn deelname, het niet kunnen deelnemen aan een Spel, de toekenning van een prijs en/of het (niet kunnen) ontvangen van het gewonnen prijzengeld als gevolg van onder meer:
- a) (typ-)fouten in de vragen en/of antwoorden;
- b) (technische) storingen, gebreken of bugs in de App;
- c) een niet of traag werkende internetverbinding;
- d) een beslissing als in artikel 7 en/of 8 bedoeld;
- e) tekortkoming(en) van derden, waaronder PayPal en telecomproviders;
- f) het niet (tijdig) voldoen aan de voorwaarden genoemd in 4.18 van de Spelvoorwaarden.
9.2 Indien en voor zover Talpa aansprakelijk mocht zijn voor door de Deelnemer geleden schade, is de aansprakelijkheid van Talpa beperkt tot vergoeding van de directe schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een aan Talpa toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Talpa jegens de Deelnemer zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat c.q. de waarde van de prijs die deze Deelnemer met het betreffende Spel had kunnen winnen.

10. overige bepalingen
10.1 In de gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Talpa.
10.2 Zowel Apple als Google zijn op geen enkele wijze betrokken bij een Spel, als sponsor of anderszins.
10.3 Mochten één of meerdere bepalingen van de Spelvoorwaarden in strijd zijn met een wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
10.4 Eventuele klachten over een Spel kunnen worden gemaild naar info@gameroomapp.com Talpa zal binnen 30 dagen na ontvangst op een klacht reageren.
10.5 Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 Gebruiksvoorwaarden 

Privacy policy

Cookie policy